Z przyjemnością informujemy, iż nasze przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16, realizowanego w Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regonu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) naszego Projektu pn. „Dywersyfikacja działalności firmy Komplex-Dom przez wprowadzenie na rynek czterech innowacyjnych rozwiązań produktowych dzięki uzyskaniu certyfikacji produktów” odbyło się 22.02.2018 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 


Celem naszego projektu jest dywersyfikacja działalności firmy Komplex-Dom przez wprowadzenie na rynek czterech innowacyjnych rozwiązań produktowych dzięki uzyskaniu certyfikacji produktów, co pozwoli na rozwiązanie problemu związanego z brakiem dostępności na rynku drewnianych, łukowych okien i drzwi ppoż o konkretnej ognioodporności i zaspokoi potrzeby zgłaszane przez klientów.

W wyniku inwestycji w postaci  dokumentacji techniczno-klasyfikacyjnej na rynek zostaną wprowadzone cztery nowe linie produktów w postaci:  

  1. drzwi drewniane rozwierane, dwuskrzydłowe prostokątne/łukowe przeciwpożarowe (EI90),
  2. okna drewniane otwierane prostokątne/łukowe przeciwpożarowe (EI90),
  3. ścianka szklana na drewnianej konstrukcji do 5m (z drzwiami) ogniowa (EI60),
  4. okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, jedno-lub dwuskrzydłowe.

Po otrzymaniu certyfikatów na produkcję drewnianych drzwi i okien łukowych o EI90 oraz ścianki EI60, możliwe będzie też wytworzenie drzwi i okien o innych kształtach, w tym prostokątnych oraz o mniejszej czasowo ognioodporności i dymoszczelności, gdyż poddawane badaniom niezbędnym do uzyskania certyfikatów produkty posiadają parametry (wymiary, ognioodporność, dymoszczelność, itd.) maksymalne i możliwa będzie na życzenie klienta produkcja wyrobów o niższych parametrach. 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 490.000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 398.373,98 PLN, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w kwocie nie większej niż: 219.105,68 PLN tj. 55,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu;
  • wkład własny Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Komplex-Dom Tadeusz Zmyślony w wysokości nie mniejszej niż: 179.268,30 PLN tj. 45,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. 

W wyniku realizacji projektu do ofert firmy Komplex-Dom zostaną wprowadzone cztery innowacyjne produkty, dzięki czemu zostaną zdobyte nowe rynki, wzroście sprzedaż 
i obroty firmy, a także jej pozycja na rynku krajowym i zagranicznym. Niniejszy wniosek jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez potencjalnych klientów firmy.
Ponadto w ramach realizowanego projektu planujemy utworzyć 4 nowe stanowiska pracy, na których zostaną zatrudnione osoby bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną. Proces rekrutacyjny pozyskania pracowników będzie opierał się tylko i wyłącznie o kryteria merytoryczne (kwalifikacje). Wpłynie to pozytywnie na spadek bezrobocia w naszej gminie 
i powiecie.

 

Państwa dane osobowe, pobierane przez stronę internetową, znajdą się w systemach informatycznych firmy PPU KOMPLEX - DOM TADEUSZ ZMYŚLONY, ul.Kuczek 30, 87-700 Aleksandrów Kujawski, będącej jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Są to następujące dane: adres e-mail, pliki cookie, statystyki google analytics. Dane zbierane są zgodnie z art.5 pkt 1 lit. c w sposób minimalny.
Kontakt z Administratorem email: biuro@komplex-dom.pl
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Czytaj politykę prywatności.